top of page

Ansvarsfraskrivelse


Fraskrivelse og bruksavtale


Denne avtalen inngås av og mellom Flex Apotek 'forfatteren' og 'du', brukeren av dette nettstedet, også kjent som 'www.flexapotek.com' (Nettstedet). Tilgang til, bruk av og/eller surfing på nettstedet er gitt i henhold til vilkårene og betingelsene som er angitt heri. Ved å få tilgang til, bruke og/eller surfe på nettstedet, godtar du herved disse vilkårene og betingelsene.

DENNE AVTALEN INNEHOLDER GARANTIFRASKRIVELSER OG ANDRE BESTEMMELSER SOM BEGRENSER FORFATTERENS ANSVAR OVERFOR DEG. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE OG I SIN HELHET, DA BRUK, TILGANG OG/ELLER SURFING PÅ NETTSTEDET INNEBÆRER AKSEPT AV DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE. HVIS DU IKKE GODTAR Å VÆRE BUNDET TIL HVER ENESTE TERM OG BETINGELSE SOM ER ANGITT HER, MÅ DU IKKE BRUKE, FÅ TILGANG TIL OG/ELLER BLA GJENNOM NETTSTEDET. VED Å GÅ INN PÅ NETTSTEDET, BEKREFTER OG GODTAR DU AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DISSE VILKÅRENE, AT BESTEMMELSENE, AVSLØRINGENE OG ANSVARSFRASKRIVELSENE SOM ER ANGITT HER, ER RETTFERDIGE OG RIMELIGE, OG AT DIN AVTALE OM Å FØLGE OG VÆRE BUNDET AV DISSE VILKÅRENE ER FRIVILLIG OG IKKE ER ET RESULTAT AV SVINDEL, TVANG ELLER UTILBØRLIG INNFLYTELSE UTØVET PÅ DEG AV NOEN PERSON ELLER ENHET.

FRASKRIVELSE AV MEDISINSK RÅDGIVNING

Forfatteren leverer nettstedet og tjenestene, informasjonen, innholdet og/eller dataene (samlet kalt «informasjon») som finnes der kun for informasjons- og produktsalgsformål. Forfatteren gir ingen medisinske råd på nettstedet, og informasjonen bør ikke tolkes eller brukes. Bruk av, tilgang til og/eller surfing på nettstedet og/eller personlig eller medisinsk informasjon til forfatteren oppretter ikke et farmasøyt-pasient-forhold mellom deg og forfatteren. Ingenting på nettstedet er ment å skape et farmasøyt-pasientforhold, erstatte tjenestene til en lisensiert, utdannet farmasøyt eller helsepersonell eller å være en erstatning for medisinsk rådgivning fra apotek, lege eller utdannet helsepersonell lisensiert i Norge. Du bør ikke stole på noe som finnes på nettstedet, og du bør konsultere en lege lisensiert i din stat i alle saker knyttet til helsen din. Du samtykker herved i at du ikke skal ta noen helse- eller medisinsk relatert beslutning basert helt eller delvis på noe som finnes på nettstedet.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR INFORMASJON

Meningene som uttrykkes på nettstedet er ikke nødvendigvis forfatterens meninger og reflekterer ikke hans arbeidsgivers meninger. Nettstedet er opprettet av forfatteren i forfatterens individuelle kapasitet, er forfatterens personlige nettside, er ikke redigert av forfatterens arbeidsgiver(e), og kan som et resultat ikke tilskrives forfatterens arbeidsgiver. Eventuelle meninger fra forfatteren på nettstedet er eller har blitt gjengitt basert på spesifikke fakta, under visse forhold, og underlagt visse forutsetninger, og kan ikke og bør ikke brukes eller stoles på for noe annet formål, inkludert, men ikke begrenset til, for bruk i eller i forbindelse med eventuelle rettssaker. Informasjonen kan endres uten varsel og er ikke garantert å være fullstendig, korrekt, rettidig, nåværende eller oppdatert. I likhet med trykt materiale kan informasjonen bli utdatert. Forfatteren forplikter seg ikke til å oppdatere informasjon på nettstedet; forutsatt imidlertid at forfatteren kan oppdatere informasjonen når som helst uten varsel etter forfatterens eget skjønn. Forfatteren forbeholder seg retten til å foreta endringer eller slettinger av informasjonen når som helst uten varsel.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR TREDJEPARTSLENKER OG ANNONSER

Nettstedet kan fra tid til annen inneholde lenker til tredjeparts nettsteder. Disse koblingene leveres utelukkende som en bekvemmelighet for deg og ikke som en garanti, garanti eller anbefaling fra forfatteren av tjenestene, informasjon, innhold og/eller data på slike tredjeparts nettsteder eller som en indikasjon på noen tilknytning, sponsing eller godkjenning av slike tredjeparts nettsteder. Forfatteren er ikke ansvarlig for innholdet på koblede tredjeparts nettsteder og gir ingen fremstillinger eller garantier angående personvernpraksisen til, eller innholdet eller nøyaktigheten av materiale på slike tredjeparts nettsteder. Hvis du bestemmer deg for å få tilgang til koblede tredjeparts nettsteder, gjør du det på egen risiko. Din bruk av tredjeparts nettsteder er underlagt vilkårene for bruk for slike nettsteder. Affiliate lenker kan også vises på nettstedet. INKLUDERING AV TREDJEPARTSANNONSER UTGJØR IKKE EN PÅTEGNING, GARANTI, GARANTI ELLER ANBEFALING AV, OG FORFATTEREN GIR INGEN FREMSTILLINGER OG/ELLER GARANTIER OM, NOE PRODUKT ELLER TJENESTE SOM FINNES DER.

FRASKRIVELSE AV ALLE GARANTIER

Informasjonen som gjøres tilgjengelig på nettstedet er gitt på en "SOM DEN ER" og "SOM TILGJENGELIG" basis uten garantier av noe slag, enten uttrykt eller underforstått, inkludert, uten begrensning, garantier om tittel, ingen overtredelse, og underforståtte garantier om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Uten å begrense generaliteten til det foregående, gir forfatteren ingen garanti, representasjon eller garanti for innholdet, sekvensen, nøyaktigheten, aktualiteten eller fullstendigheten av informasjonen, som informasjonen kan stoles på av en eller annen grunn, eller at informasjonen vil være uavbrutt eller feilfri, eller at eventuelle feil kan eller vil bli korrigert. Uten å begrense generaliteten til det foregående, gir forfatteren ingen fremstillinger eller garantier med hensyn til informasjon som tilbys eller gis innenfor eller gjennom nettstedet om behandling av medisinske tilstander, handling eller anvendelse av medisiner. Under ingen omstendigheter, som følge av din bruk av nettstedet, vil forfatteren være ansvarlig overfor deg eller noen annen person for noen direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige, eksemplariske, følgeskader eller andre skader under noen juridisk teori, inkludert, uten begrensning, erstatning, kontrakt, strengt ansvar eller på annen måte, selv om det er informert om muligheten for slike skader. Uten å begrense generaliteten til det foregående, skal forfatteren ha absolutt ikke noe ansvar i forbindelse med nettstedet for: 1. skader som følge av tapt fortjeneste, tap av god vilje, arbeidsstans, feil i ytelse, forsinkelser i drift eller overføring, manglende levering av informasjon, sletting av filer, feil, feil, feil, avbrudd eller datasvikt eller funksjonsfeil; 2. ethvert tap eller skade forårsaket, helt eller delvis, av forfatterens handlinger, utelatelser eller uaktsomhet, eller for situasjoner utenfor forfatterens kontroll, i anskaffelse, kompilering eller levering av informasjonen; 3. eventuelle feil, utelatelser eller unøyaktigheter i informasjonen uavhengig av hvor forårsaket, eller forsinkelser eller avbrudd i levering av informasjonen; eller 4. enhver beslutning tatt eller tiltak som er truffet eller ikke tatt i tillit til informasjonen.

RESERVASJON AV IMMATERIELLE RETTIGHETER

Nettstedet er beskyttet av norske lover om opphavsrett. Forfatteren forbeholder seg herved alle immaterielle rettigheter på nettstedet.

ALDERSGRENSE

Nettstedet er beregnet for personer atten (18) år eller eldre. Personer under 18 år (18) skal ikke få tilgang til, bruke og/eller bla gjennom nettstedet.

SKADESLØSHOLDELSE

Du samtykker i å holde forfatteren skadesløs fra ethvert krav eller krav, inkludert advokathonorarer, gjort av en tredjepart som følge av (1) innhold som er lagt ut eller gjort tilgjengelig av deg på dette nettstedet, (2) ethvert brudd på loven som oppstår av deg gjennom nettstedet, og / eller (3) alt du gjør ved hjelp av nettstedet og / eller informasjonen som finnes der.

Ugyldighet

Hvis noen bestemmelse i denne avtalen anses å være ugyldig eller ikke kan håndheves helt eller delvis i noen jurisdiksjon, skal denne bestemmelsen anses som ineffektiv i en slik jurisdiksjon, men skal ikke ha noen effekt på håndhevbarheten av de gjenværende bestemmelsene.

 HELE AVTALEN

Du erkjenner herved at denne avtalen representerer hele forståelsen mellom deg og forfatteren angående din bruk av nettstedet og informasjonen som finnes der.

Modifisering

Forfatteren kan, etter forfatterens eget skjønn, endre vilkårene og betingelsene i denne avtalen helt eller delvis når som helst, uansett årsak, uansett årsak, enten før eller på annen måte. Slike endrede vilkår og betingelser skal erstatte disse vilkårene og betingelsene og skal bli bindende når de publiseres online på nettstedet.

Frafallelse

Forfatterens unnlatelse av å utøve eller håndheve noen rettighet eller bestemmelse i denne avtalen skal ikke anses å være en fraskrivelse av en slik rettighet eller bestemmelse.

NETTSTEDET OG INFORMASJONEN I DISSE ER GJORT TILGJENGELIG AV FORFATTEREN FOR PEDAGOGISKE OG SALGSFORMÅL OG ER IKKE MENT Å GI MEDISINSK RÅDGIVNING. VED Å GÅ INN PÅ NETTSTEDET, FORSTÅR OG ERKJENNER DU AT DET IKKE ER NOEN FARMASØYT-PASIENTFORHOLD MELLOM DEG OG FORFATTEREN. DU ERKJENNER VIDERE AT DU FORSTÅR AT NETTSTEDET IKKE SKAL BRUKES SOM ERSTATNING FOR KOMPETENT MEDISINSK RÅDGIVNING FRA EN LISENSIERT FARMASØYT ELLER LEGE I NORGE. 
Opprettet: 04/15/2020

bottom of page